Hopp til innhold

Personvernerklæring

Personopplysningar er opplysningar som kan knytast til deg som person. Dette kan vere namn og kontaktopplysningar, men også mykje anna informasjon som kan knytast til deg meir indirekte. I denne personvernerklæringa kan du lese om kva for personopplysningar Attvin er behandlingsansvarleg for. Det er viktig for oss at du veit kva slags personopplysningar vi behandlar, slik at du kan ivareta dine rettar etter personvernlovgjevinga.

Attvin er behandlingsansvarleg for all behandling av personopplysningar der vi sjølv bestemmer formålet med behandlinga av opplysningane og dei verkemidla vi nyttar til dette. I denne personvernerklæringa kan du lese meir om behandlingane Attvin er behandlingsansvarleg for.

2. Informasjon vi samlar inn

Vi kan samle inn og behandle følgjande personopplysningar om deg:

Kontaktinformasjon: Namn, e-postadresse, telefonnummer, postadresse.

Bruksdata: Informasjon om korleis du brukar våre tenester og nettside.

Kommunikasjonsdata: Eventuelle meldingar, e-postar eller andre former for kommunikasjon du har med oss.

3. Korleis vi brukar opplysningane dine

Vi brukar personopplysningane vi samlar inn til følgjande formål:

For å levere tenester: Behandle dine bestillingar, administrere kontoen din, og levere kundeservice.

Kommunikasjon: Sende deg informasjon om våre tenester, kampanjar og oppdateringar.

Forbetring av tenester: Analysere bruken av våre tenester for å forbetre og optimalisere brukaropplevinga.

4. Deling av opplysningar

Vi deler ikkje dine personopplysningar med tredjeparter, unntatt i følgjande tilfelle:

Med tenesteleverandørar: For å mogleggjere levering av våre tenester.

Lovpålagt: Når vi er pålagt å dele informasjon i samsvar med gjeldande lovgjeving eller offentlege styresmakter sine krav.

Forretningsoverføringar: I samband med fusjon, sal av selskapet sine eigendelar, finansiering eller oppkjøp av heile eller delar av vår verksemd til eit anna selskap.

5. Lagring og beskyttelse av data

Vi tek nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personopplysningar mot uautorisert tilgang, tap, misbruk eller øydelegging. Vi lagrar dine personopplysningar så lenge det er nødvendig for å oppfylle formåla som er skildra i denne erklæringa eller som lova krev.

6. Dine rettar

Du har rett til:

Tilgang: Be om ein kopi av personopplysningane vi har om deg.

Korrigering: Be om at vi korrigerer feilaktige eller ufullstendige opplysningar.

Sletting: Be om at vi slettar dine personopplysningar når det ikkje lenger er nødvendig for formåla dei blei samla inn for.

Begrensning: Be om begrensning av behandlinga av dine personopplysningar under visse omstende.

Innvending: Innvende mot behandlinga av dine personopplysningar.

For å utøve dine rettar, vennligst kontakt oss på post@attvin.no.

7. Endringar i personvernerklæringa

Vi kan oppdatere denne personvernerklæringa frå tid til anna. Eventuelle endringar vil bli publisert på vår nettside, og vi oppmodar deg til å gjennomgå erklæringa jamleg for å halde deg informert om korleis vi beskytter dine personopplysningar.

8. Kontakt oss

Dersom du har spørsmål om denne personvernerklæringa eller korleis vi behandlar dine personopplysningar, vennligst kontakt oss på:
Attvin
post@attvin.no