Hopp til innhold

Renovasjons­tenesta

Vi leverer avfallstenester for både innbyggjarar og bedrifter. Vi samlar inn ulike typar avfall og tilbyr mottaksanlegg for dette. Tenestene våre er dekte av renovasjonsgebyret ditt, som inkluderer ei viss kvote på miljøstasjonen og innsamling i tråd med renovasjonsforskrifta.

Finn di adresse og sjå dine neste hentedagar
utstillingsplassen med nedgravde søppelcontainere

Samarbeid med naboen

Stadig meir kildesortering krev meir areal. Spar plass ved å samarbeide om kildesorteringsutstyr med naboen.
På anlegget, maskin i drift

Gebyrmodell og prisar

Det skal lønne seg å kildesortere. Difor er det restavfallsdunken din som avgjer gebyret du må betale. Ellers er tenesta tufta på å vere mest mogleg rettferdig for flest mogleg.

Renovasjonsutstyr

Få oversikt over kva slags utstyrstypar som følgjer ulike typar abonnement, og korleis du går fram for å få fleire posar og avfallssekkar.

Attvin
Størrelsen på restavfallsdunken betyr noko
Jo større den er, dess meir betalar du i renovasjonsgebyr.


Det kan difor løne seg å kildesortere godt. Størrelsen på øvrige dunkar kan du endre heilt kostnadsfritt.

På Min Side kan du sjølv endre dunkstørrelse og sjå restkvote.

Ei lovpålagt og sjølvkostfinanisert teneste

Avfallsforskrifta er hjemla i produktkontrolloven og forurensningsloven. Forskrifta implementerer i tillegg ulike EU-direktiv som Norge forpliktar seg til gjennom EØS-avtalen.

Avfallsforskriften definerar og regulerer ulike typer avfall og korleis disse skal samlast inn og behandlast.

Det følgjer også av forskriften at gebyret for tenesta skal dekke kommunens reelle kostnadar og ikkje meir. Dette kallar vi sjølvkost. Det betyr at Attvin ikkje skal tene pengar på den lovpålagte tenesten.

figur

Visste du at..

  • ..vi har eit nasjonal mål om at mengden avfall skal være vesentleg lågare enn den økonomiske veksten?
  • ..ressursene i avfallet blir best utnytta gjennom materialgjenvinning og energiutnytting?
  • ..det er avgjerande for klimaet, naturen og miljøet at ressursane blir brukt langt meir effektivt, slik at vi reduserer behovet for å ta ut nye ressursar?
Attvin samlar inn og behandlar avfall frå over 100 000 innbyggarar i regionen. Mest mogleg av dette skal til gjenvinning.